World Games™World Games™️
No.1 - Gaming | Never Old One
- Connecting World Games -


Contact:
legendofkiller206@yahoo.com
  Thông tin chính thức về DreamHack Winter 09

  Share
  avatar
  zLp™
  [Founder] Người sáng lập
  [Founder] Người sáng lập

  Giới tính Giới tính : Male
  WG$ WG$ : 34390

  Dota Thông tin chính thức về DreamHack Winter 09

  Post by zLp™ on Sat 7 Nov 2009 - 7:23

  N?m
  nay d? ki?n s? có kho?ng 11.000 ng??i có m?t và nh? m?i n?m, DreamHack
  s? l?i là m?t ngày h?i v?i hàng lo?t các ho?t ??ng h?p d?n.  C?ng nh? n?m ngoái, DotA ?ã ???c dành s?n m?t ch? trên sân kh?u l?n,
  các tr?n chung k?t s? ???c s?p x?p thi ??u vào th?i gian phù h?p nh?t
  cho m?i múi gi?: 16:00 CET (gi? Châu Âu) th? 7. Nh?ng v?n ??ng viên c?a
  tr?n chung k?t s? thi ??u ngay trên sân kh?u và hình ?nh ???c truy?n ?i
  b?i DreamHack. Nh? truy?n th?ng, GosuGamers s? t? ch?c b? môn DotA.  Các thông tin v? gi?i ??u:


  ??i ?i?m: Jönköping, Th?y ?i?n


  Th?i gian: 26-11-2009 ??n 29-11-2009


  L? phí: 820 SEK (~ 82€)


  Gi?i th??ng: 50.000 SEK (ti?n m?t + hi?n v?t)
  M?t s? quy ??nh trong thi ??u:


  Khai m?c: 26-11 13:00 CET


  Vòng chung k?t: 28-11 16:00 CET


  Phiên b?n thi ??u: DotA Allstars v. 6.64


  Patch: 1.24


  Gamemode: 5vs5 -cm


  Item b? c?m hoàn toàn: Khadgar's Pipe of Insight


  Th? th?c: Vòng Double Elimination thi ??u Best of 1. Các tr?n chung k?t nhánh thua, chung k?t nhánh th?ng và chung k?t thi ??u Best of 3.


  Server: GG-client/Hamachi/Battle.net+LC


  Nhà thi ??u Elmia t?i thành ph? Jönköping, Th?y ?i?n.  Liên l?c


  T?t c? các ??i PH?I vào kênh IRC #dreamhack.dota ?? liên l?c v?i ??i khác và ph?i s? d?ng ?úng tag và nickname nh? ?ã ??ng ký.
  ??ng ký


  M?i ??i ph?i có ít nh?t 5 thành viên. Các ??i có h?n 5 thành viên có
  th? ??i ng??i gi?a các tr?n ??u. T?t c? thành viên c?a ??i ph?i ???c
  ghi danh vào ??i hình ngay t? khi ??ng ký b?i ??i tr??ng.


  Các ??i tr??ng có trách nhi?m thông báo k?t qu?, ki?m tra nhánh ??u và
  ??m b?o toàn b? các thành viên trong ??i c?a mình có m?t và c? x? l?ch
  s?. Các ??i ph?i chú ý ki?m tra chính xác ch? ng?i c?a mình ?? phòng
  tr??ng h?p ban t? ch?c c?n liên h?.
  Server


  T?t c? các tr?n ??u ??u ph?i thông qua GG-Client. Riêng các tr?n ??u
  ???c truy?n tr?c ti?p các game th? b?t bu?c ph?i vào GG-Client
  GosuGamers DotA Tournament Room (có th? tìm th?y ? m?c Leagues trong
  ph?n War3 TFT RPG -> Europe).


  N?u vì lý do nào ?ó không th? vào ???c GG-Client, các ??i ph?i th?ng
  nh?t v?i ??i th? c?a mình ?? s? d?ng m?t ph??ng th?c khác nh? Hamachi
  ho?c Battle.net v?i /listchecker (LC). N?u b?n không bi?t cách cài ??t
  GG-Client, Hamachi hay LC hãy ??c các b?n h??ng d?n ho?c h?i ??i th?
  c?a mình.
  Chú ý: ?? ch?i t?i battle.net v?i LC ?òi h?i ph?i có
  m?t CD-Key h?p l?. Các ??i ph?i ??m b?o t?t c? thành viên c?a mình có
  CD-Key trong tr??ng h?p các b?n không th? thi ??u qua GG-Client hay
  Hamachi.
  Báo cáo


  ??i thua cu?c có nhi?m v? ph?i báo cáo k?t qu? lên trang web c?a gi?i.
  N?u ?? thua ? nhánh th?ng, ??i s? ???c chuy?n sang thi ??u ? nhánh
  thua.


  N?u ??i thua không báo cáo, ??i th?ng s? ph?i thông báo v?i tr?ng tài và cung c?p replay c?a tr?n ??u ?ó t?i der-hartmann@web.de. N?u không các b?n có th? ch?p l?i màn hình trò ch?i vào lúc k?t thúc tr?n ??u ho?c khi ??i th? b? cu?c.

  The Last Try (Fnatic) vô ??ch Dream Hack Summer .
  Freewin


  N?u m?t thành viên trong ??i ch?a có m?t sau 20 phút so v?i gi? b?t ??u
  thi ??u thì ??i kia s? ???c x? freewin. N?u m?t ??i có h?n m?t l?n ‘s?p
  b? x? thua’ theo cách này, ng??i ??n mu?n s? ph?i nh?n c?nh cáo.


  Ch? các tr?ng tài m?i có quy?n x? freewin.
  Ki?n cáo


  N?u nghi ng? ??i th? c?a mình ?ã ph?m lu?t b?n ph?i thông báo v?i tr?ng tài.


  B?n KHÔNG ???C QUY?N ki?n cáo m?t tr?n ??u n?u:


  • ?ã b?t ??u thi ??u tr?n ti?p theo.


  • Quá 1 gi? tính t? khi tr?n ??u ?ó k?t thúc.

  Bug


  S? d?ng bug trong thi ??u có th? s? m?c nhiên b? x? thua.


  Vi?c kích ho?t ‘Glyph of fortification’ c?a ??i ??i ph??ng là b? c?m (ví d? s? d?ng crow)


  Vi?c ch?n ‘Base entrances’ b?ng phép là b? c?m (ví d? Fissure).
  C?nh cáo và tru?t quy?n thi ??u


  Tr?ng tài có quy?n:


  • Thay ??i k?t qu? tr?n ??u


  • H?y b? k?t qu? tr?n ??u (tr?n ?ó s? ???c thi ??u l?i)


  • C?nh cáo ??i


  • Tru?t quy?n thi ??u c?a ??i


  Hai l?n c?nh cáo s? d?n ??n tru?t quy?n thi ??u. ??i b? tru?t quy?n thi ??u s? không ???c ti?p t?c tham gia gi?i.


  Tr?ng tài hoàn toàn có quy?n m?t mình ??a ra quy?t ??nh.

  Ví d?:


  M?t ??i s? b? c?nh cáo n?u h? không tuân th? gi?i h?n v? item. N?u ??i ?ó th?ng, tr?ng tài có quy?n ??o ng??c k?t qu? tr?n ??u.


  Chú ý: N?u vi?c này x?y ra ? nhánh th?ng, ??i b? x? thua v?n ???c ti?p t?c thi ??u ? nhánh thua.


  Tru?t quy?n thi ??u có th? áp d?ng khi m?t ??i s? d?ng mánh khóe trong thi ??u, ch?ng h?n nh? maphack.


  Các ch??ng trình h? tr?


  AutoHPBars, AutoHotkey, Ventrilo ho?c các ch??ng trình t??ng t? ?? h?
  tr? trò ch?i có th? ???c s? d?ng. S? d?ng các ch??ng trình khác trong
  thi ??u s? d?n t?i b? tru?t quy?n.


  N?u không ch?c ch?n v? vi?c m?t ch??ng trình có ???c phép s? d?ng hay không, b?n ph?i h?i ý ki?n tr?ng tài.


  Giám Sát


  Ch? các tr?ng tài và ng??i có trách nhi?m truy?n tr?c ti?p tr?n ??u ???c pháp giám sát tr?n ??u.

  Replay


  Các ??i B?T BU?C ph?i save replay c?a tr?n ??u, b?t k? th?ng hay thua.
  Các ??i ph?i t? ch?u chi phí n?u mu?n tham gia DreamHack. Các game th?
  c?ng ph?i t? mang theo máy tính c?a mình vì ?ây là m?t s? ki?n BYOC
  (‘Bring Your Own Computer’) và h?u nh? không có kh? n?ng ?? m??n máy
  tính t?i DreamHack Winter.
  1 s? hình ?nh Dream Hack Summer:


   Current date/time is Mon 28 May 2018 - 4:29