World Games™World Games™️
No.1 - Gaming | Never Old One
- Connecting World Games -


Contact:
legendofkiller206@yahoo.com
  DotA: V-PRO GAMING LEAGUE 2

  Share
  avatar
  zLp™
  [Founder] Người sáng lập
  [Founder] Người sáng lập

  Giới tính Giới tính : Male
  WG$ WG$ : 34390

  Bài viết DotA: V-PRO GAMING LEAGUE 2

  Post by zLp™ on Sun 31 May 2009 - 22:47

  (Vzone) - H? th?ng gi?i V–Pro Gaming League, gi?i V–Pro Gaming League l?n 2 s? di?n ra t?i TP.HCM ...

  Ti?p
  n?i thành công c?a gi?i V–Pro Gaming League l?n ??u tiên t? ch?c t?i
  Cyzone Cyber Game (Hà N?i) vào tháng 4/2009 v?a qua thu hút g?n hàng
  ngàn game th? và khán gi? ? m?i ?? tu?i theo dõi c?ng nh? ti?p t?c cho
  chu?i các s? ki?n thu?c h? th?ng gi?i V–Pro Gaming League, gi?i V–Pro
  Gaming League l?n 2 s? di?n ra t?i TP.HCM ?? ti?p n?i nh?ng thành công
  ?ó.

  V-PRO Gaming League là gi?i Game ??u tiên t?i Vi?t Nam ???c kênh truy?n
  hình E-SPORTS:TV ghi hình và phát sóng. Các tr?n ??u c?a gi?i s? ???c
  thu l?i và chi?u trên truy?n hình ?? qu?ng bá hình ?nh Th? thao ?i?n
  t?. Gi?i ??u ???c ??ng t? ch?c b?i ESPORTS:TV và Rapture Gaming ?? ?áp
  ?ng nhu c?u ngày càng t?ng c?a gi?i tr? ??i v?i b? môn th? thao ???c ?a
  thích này.

  Thông tin chung v? gi?i ??u
  • Ngày thi ??u: 06/06/2009 ~ 07/6/2009
  • ??a ?i?m: phòng thu VHQ Media Asia, s? 125/20 Hòa H?ng, Ph??ng 12, Qu?n 10, TP H? Chí Minh
  • Website chính th?c: www.vproleague.com
  • Game thi ??u: DotA All-Stars
  • Th?i gian ??ng kí: t? ngày 27/05/2009 ??n h?t ngày 01/06/2009
  • S? ??i tham gia thi ??u: 16 ??i
  • Các ??i tham d? có th? ??ng ký tham gia t?i: http://dota.vnbattle.net/forums/forumdisplay.php?f=417

  C? c?u gi?i th??ng
  • Gi?i nh?t : 300 USD
  • Gi?i nhì : 200 USD
  • Gi?i ba : 100 USD

  M?i th?c m?c, thông tin và h?p tác v?i BTC; xin liên h? qua email: vietnam@rapturegaming.com

  M?t s? hình ?nh gi?i ??u V-PRO Gaming League l?n 1 t?i Hà N?i

  M?t s? hình ?nh gi?i ??u V-PRO Gaming League l?n 1 t?i Hà N?i.

  ESPORTS:TV: ???c thành l?p và ?i?u hành b?i t?p ?oàn
  VHQ (VHQ Group of Companies) có h?i s? t?i Singapore và các chi nhánh
  t?i Kuala Lumpur, Jakarta, B?c Kinh và Vi?t Nam, v?i s? m?nh nuôi d??ng
  tài n?ng tr? trong m?t môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p. H?n 2 th?p k?
  ?ã qua v?i hàng lo?t các gi?i th??ng l?n, VHQ ?ã phát tri?n thành m?t
  trong nh?ng t?p ?oàn hàng ??u trong khu v?c trong l?nh v?c cung c?p
  nh?ng gi?i pháp v? phát sóng và h?u kì.


  Rapture Gaming: ??n v? ??ng t? ch?c c?a gi?i là công
  ty ti?p th?, t? ch?c s? ki?n eSport hàng ??u khu v?c ?ông Nam Á, có tr?
  s? chính t?i Singapore. V?i h?n 5 n?m kinh nghi?m trong vi?c t? ch?c
  các gi?i ??u, các s? ki?n eSport, Rapture Gaming luôn mong mu?n mang
  ??n nh?ng gi?i ??u có ch?t l??ng v? m?t k? thu?t, có qui mô, góp ph?n
  chuyên nghi?p hóa n?n Th? thao ?i?n t? n??c nhà.


  Theo Rapture Gaming   Current date/time is Sun 22 Apr 2018 - 7:40