World Games™World Games™️
No.1 - Gaming | Never Old One
- Connecting World Games -


Contact:
legendofkiller206@yahoo.com
  Phút trải lòng cùng tác giả "Hịch game thủ online"

  Share
  avatar
  zLp™
  [Founder] Người sáng lập
  [Founder] Người sáng lập

  Giới tính Giới tính : Male
  WG$ WG$ : 34390

  Bệnh Phút trải lòng cùng tác giả "Hịch game thủ online"

  Post by zLp™ on Fri 21 May 2010 - 15:11

  Nét m?t ??m chiêu và gi?ng nói truy?n c?m, game th? ?ã ? th? h? 7x không kh?i khi?n chúng tôi c?m ph?c tr??c nh?ng suy ngh? ??y ch?t nhân v?n anh mu?n g?i t?i các tín ?? ?o Vi?t Nam.

  Ngày 19/05 v?a qua, c? dân m?ng ???c d?p truy?n tay nhau bài vi?t "H?ch game th? game online" do m?t game th? có nickname ThienHaVoTranh g?i lên nhi?u di?n ?àn trò ch?i trong n??c. Và ?? b?n ??c có cái nhìn sâu s?c h?n t?i ThienHaVoTranh, nhóm phóng viên ?ã có cu?c trò chuy?n thân m?t cùng anh ngay trong ngày hôm qua (20/05). T?t c? ??u c?m ph?c tr??c t?m chân tình mà game th? ?ã vào th? h? 7x này mu?n g?i g?m t?i gi?i tr? n??c nhà.


  Chân dung tác gi? bài "H?ch game th? game online" ngoài ??i.

  D??i ?ây là toàn b? n?i dung cu?c ?àm ??o, bài vi?t có h?i dài nh?ng n?u ??c k?, h?n các b?n c?ng s? có c?m giác nh? chúng tôi:

  Chào anh, anh có th? gi?i thi?u qua v? b?n thân, ngh? nghi?p c?ng nh? s? thích ch?i game c?a mình?

  Tôi thu?c th? h? 7x, c?ng vi?t báo, làm công tác thông tin, nh? m?i ng??i. Tôi ngh? mình không có gì ??c bi?t ?? ???c gi?i thi?u v?i m?i ng??i h?n n?a. Ch? có m?t ?i?u, tôi có th? khác v?i nhi?u anh em trong ngh?, và cùng ?? tu?i, là tôi thích game.
  V?i tôi thì game là m?t trong nh?ng s? thích b?n v?ng. N?m 1994, l?n ??u tiên tôi bi?t ??n máy vi tính, là tôi bi?t ??n game PC.Giai ?o?n t? n?m 2000 l?i ?ây, tôi quan tâm h?n ??n game online. So v?i các th? lo?i khác, game online là m?t môi tr??ng gi?i trí m?i, th?m chí còn có 1 giá tr? cao h?n, là giá tr? t??ng tác c?ng ??ng.

  Anh có th? cho bi?t hoàn c?nh nào ?ã khi?n anh vi?t nên bài "H?ch
  game th? game online"?
  Cái suy ngh? vi?t gì cho c?ng ??ng game online c?a mình, thì tôi ?ã t?ng vi?t và tham gia ý ki?n nhi?u, th?m chí có di?n ?àn anh em ng??i ta còn b?o tôi l?m l?i. Nh?ng tôi v?n th?y mình ch?a làm tròn trách nhi?m c?a 1 ng??i vi?t lách v?i chính b?n bè anh em game th? c?a mình.??c D? th?o m?i, th?y v?n có nh?ng ?i?u v??ng, tôi ?ã vi?t ??n 3 bài báo ?? mong tham gia ý ki?n cho t?t h?n. Tôi c?ng ?ã g?i 1 bài lên m?ng cho m?i ng??i ??c. Sau 1 ngày, th?y m?i ng??i ph?n h?i v?n r?t h? h?ng.


  "Sao không chung tay góp ý xây d?ng?..."

  T?i sao m?i ng??i không chung tay xây d?ng, góp ý vào ?ó mà c? ?? h?t trách nhi?m cho nhà qu?n lý, ?? r?i v? sau có gì, l?i b?o h? sai, h? áp ??t? Cái b?nh th? ? c?a chúng ta ?ã ? quá lâu r?i, c?n ph?i tác ??ng ?? có th? may ra thay ??i 1 chút. Th? là tôi ng?i vào vi?t, ??n gi?n có v?y. H?ch T??ng s?, thì tôi h?c lâu r?i, t? gh? ph? thông. Thông tin thì tôi có s?n trong su?t 10 n?m ch?i game online. Trong 2 gi? tôi vi?t xong và up luôn lên m?ng, ch? hy v?ng có ng??i ??ng c?m; và ti?n ?ây, c?m ?n các b?n ? GameK ?ã ??ng c?m.

  Theo anh, th? tr??ng game online trong n??c hi?n t?i còn có nh?ng b?t c?p gì và ?ã ??t ???c nh?ng thành t?u gì?
  Trong n?i dung bài h?ch tôi có ?? c?p r?i, nh?ng có l? có ph?n nh?y c?m nên các báo m?ng có g?t ?i. Tôi mong m?i ng??i có th?i gian thì ??c ?? bài s? th?y. T?t nhiên trong ?ó, v?i gi?ng trào phúng và có ph?n ch? trích, bài vi?t d? làm cho ng??i ta b?c khi b? ??ng ch?m ??n.B?t c?p c?a th? tr??ng game online hi?n nay theo tôi là: trách nhi?m ng??i ch?i ch?a có, trách nhi?m nhà phát hành còn s? sài, và trách nhi?m xã h?i tr??c 1 v?n ?? tâm lý gi?i tr? nh? th? này l?i quá h? h?ng. T? cu?i n?m 2005 ??n nay, sau ??t t?n công v?i c? ngàn bài báo thì 1 m?c c?m r?t l?n ?ã hình thành, r?ng game là x?u xa và ph?i bài xích.Cái ???c c?a th? tr??ng game online theo tôi, là n? l?c c?a các nhà phát hành ?ã giúp th? tr??ng game ??ng v?ng, và là cái s? ?am mê ??n ?áng k?t t?i c?a game th?. C?ng ??ng game online hôm nay ?ã bi?t phân bi?t ?úng sai, có chia rõ nhóm tích c?c và nhóm tiêu c?c, ?? ??u tranh v?i nhau.


  "C?ng ??ng game online nay ?ã bi?t phân bi?t ?úng sai..."

  Trong bài h?ch c?a anh có ?o?n vi?t: "Nay các ng??i ng?i ch?i game free mà không bi?t lo; thân ch?u ?è nén mà không bi?t th?n", anh có th? c?t ngh?a rõ ràng h?n c?m t? "không bi?t lo" và "ch?u ?è nén"?
  Tôi mu?n nói ??n trách nhi?m c?a các game th? ??i v?i s? thích c?a mình. ?a s? game hi?n nay ?ang ch?i mi?n phí, ?ó là n? l?c c?a các nhà phát hành. Tôi r?t c?m ?n h? v? ?i?u ?ó và tôi ngh? ?a s? game th? c?ng ??ng tình.Nh?ng có r?t ?ông game th? chúng ta ch? thích d?ng l?i ? ch? mi?n phí ?ó, mà quên ?i là khi nh?n không c?a ai cái gì, nh? tr? ?n h? 1 cái khác. Có cái gì mi?n phí mãi trên ??i này ?âu. N?u không chung tay xây d?ng ý th?c góp s?c góp tài h? tr? l?i nhà phát hành, r?i
  s? có ngày ch?ng còn ai cho không n?a.Tôi không nói riêng ??n ti?n, mà là trách nhi?m nghiêm túc c?a các game th? khi nhìn l?i chính s? t?n t?i khó kh?n c?a các nhà phát hành!


  "Không có gì là mi?n phí mãi mãi..."

  Hi?n t?i câu chuy?n xung quanh D? th?o v? qu?n lý game online ?ang r?t nóng b?ng trong c?ng ??ng game th?, v?y v?i t? cách m?t gamer chính hi?u, anh ngh? gì v? d? th?o m?i này?
  D? th?o ra là ?i?u r?t t?t, và s? ??a ra ?? l?y ý ki?n t? B? qu?n lý, nh? tôi ?ã nói, là hoàn toàn hoan nghênh. M?c tiêu d? th?o c?ng r?t rõ ràng, r?t tích c?c, là mu?n giúp ki?m soát 1 m?ng nhu c?u gi?i trí xã h?i cho ?úng h??ng, có v?n hóa và t?t ??p h?n.Nh?ng nh? tôi c?ng ?ã vi?t, xin ??ng nhìn nh?n v?n ?? 1 chi?u. Nên có góc nhìn m? ra, khách quan h?n, xác ?áng h?n v? nh?ng tích c?c mà môi tr??ng game online mang l?i; và nh?t là ti?m l?c c?a m?t n?n công nghi?p ?i kèm sau ?ó.Bên c?nh cái ch?a ???c, ch?a t?t c?a hi?n tr?ng game online, còn có cái ?ã làm t?t và nên ?ánh giá ?úng ?? khích l? cho phát tri?n. D? th?o c?n có nh?ng nhìn nh?n ng??c h??ng, l?ng nghe t? chính c?ng ??ng mà v?n b?n ?y ph?c v?, thì s? khách quan h?n và t?o s? ??ng tâm h?n.


  "Hãy t? hào vì mình là game th?..."

  N?u ???c g?i m?t câu nói t?i c?ng ??ng game th? n??c nhà ? th?i ?i?m hi?n t?i, anh s? nói gì?
  M?t cách cá nhân, tôi có m?y l?i thôi. Các b?n game th?, hãy t? hào vì mình là game th?, vì chúng ta ?ang s? h?u m?t không gian s?ng t??ng tác và ni?m vui gi?i trí, mà tôi tin r?ng, trong vòng 10 n?m n?a s? ?è b?p Holywood và 50 n?m n?a s? ngang hàng v?i bóng ?á.Ch? c?n các b?n nh? r?ng, “??ng ch?i game v?i máy tính, hãy ch?i game v?i c?ng ??ng. Hãy ?i?u khi?n game ?? ti?n b?, ??ng ?? game ?i?u khi?n mà sai l?m”. C?m ?n các b?n!

  Xin c?m ?n anh!
  * N?u có tâm s? c?ng nh? suy
  ngh? nào c?n chia s? v?i tác gi? ThienHaVoTranh và bài "H?ch game th?
  game online", các b?n có th? g?i mail v? hòm th?
  info@gamek.vn.   Current date/time is Mon 19 Nov 2018 - 6:00