World Games™

Condemned: Criminal Origins - Cội nguồn Tội Ác WGlogoforlink

World Games™️
No.1 - Gaming | Never Old One
- Connecting World Games -


Contact:
legendofkiller206@yahoo.comCondemned: Criminal Origins - Cội nguồn Tội Ác Wcg

  Condemned: Criminal Origins - Cội nguồn Tội Ác

  zLp™
  zLp™
  [Founder] Người sáng lập
  [Founder] Người sáng lập

  Giới tính Giới tính : Male
  WG$ WG$ : 34390

  Bài viết Condemned: Criminal Origins - Cội nguồn Tội Ác

  Post by zLp™ on Wed 29 Jul 2009 - 7:04

  Nhà s?n xu?t: SEGA - Kích th??c: 4 GB

  Sau m?t th?i gian ng?n t?n h??ng thành công vang d?i c?a
  F.E.A.R,Monolith l?i ti?p t?c khi?n các Fan h?i h?p khi tung ra m?t
  Game thu?c th? lo?i hành ??ng kinh d? n?a,?ó là Condemned : Criminal
  Origins trên c? 2 h? máy XB360 và b?n PC.


  Dù có nhi?u áp l?c khi phát hành trên
  h? máy m?i nh?ng nh?ng gì mà Condemned mang l?i cho Monolith sau khi
  phát hành ?ã khi?n nhi?u Gamer ph?i kinh ng?c,l?p t?c Condemned ?ã tr?
  thành game hot trong th?i ?i?m ?ó trên h? Console m?i.

  Condemned: Criminal Origins - Cội nguồn Tội Ác 926310_20060308_screen014

  Trong game,b?n vào vai m?t nhân viên
  F.B.I tên là Ethan Thomas – anh chuyên th? lý nh?ng v? án m?ng nghiêm
  tr?ng,trong quá trình ?i?u tra m?t v? án gi?t ng??i t?i hi?n tr??ng.Hai
  ??ng nghi?p ?i chung cùng anh ?ã b? b?n ch?t và anh b? tình nghi là k?
  sát nhân.Sau khi t?nh l?i t?i c?n h? c?a mình,m?t ng??i ?àn ông kì l?
  xu?t hi?n và h?a giúp anh tránh kh?i nh?ng r?c r?i ?? t? minh oan cho
  mình.Ngay t?i lúc này,cu?c phiêu l?u ?i tìm l?i công lý ??y hi?m nguy
  c?a anh m?i th?c s? b?t ??u.N?u nh? trong F.E.A.R. b?n là m?t nhân viên
  cô ??c trong bóng ?êm thì nay trong Condemned b?n có ng??i ??ng hành là
  nhân viên Rosa,luôn luôn giúp ?? Thomas qua chi?c ?i?n tho?i di ??ng ??
  c?u anh kh?i b? nghi oan là k? gi?t ng??i.?i?u này th?c s? giúp ng??i
  ch?i c?m th?y b?t ??n ??c trong bóng ?êm dày ??c c?a nh?ng tên gi?t
  ng??i s?n sàng s?n ?u?i anh t? m?i n?i.

  V?i m?t game hành ??ng nh?
  Condemned,t??ng nh? vi?c dùng súng ?i “cày” máy là vi?c chính thì gi?
  ?ây b?n s? ph?i suy ngh? l?i,súng ?ng và ??n d??c trong game vô cùng ít
  ?i.N?u nh? trong F.E.A.R. b?n ???c tu? ý x? ??n ??i th? cho ??n khi h?n
  lìa ??i thì ??i v?i Condemned,m?i viên ??n b?n c?n ph?i vô cùng ti?p
  ki?m b?i vì trên ???ng ??i th? thì ?ông mà b?n thì ch? có vài viên ??
  b?n,?i?u ?y làm b?n t? nh? “B?n 1 viên là ph?i ch?t ngay” n?u không thì
  nh?ng ?òn t?n công c?a k? ??ch s? làm b?n tr? tay không k?p,lúc ?ó b?n
  ch? còn 1 vi?c là buông máy và ch? ?? load game.Nh?ng Condemned không
  nh?n tâm v?i b?n nh? v?y,n?u súng bây gi? không còn là v? khí h?u hi?u
  ?? chi?n ??u n?a thì ngay l?p t?c Condemned ?ã tung ra con át ch? bài
  c?a mình trong game,?ó là các pha c?n chi?n v?i các v? khí c?m tay,s?
  ?a d?ng c?a các lo?i v? khí này ?ã th? ch? cho s? ít ?i c?a súng ?ng
  trong game.

  Condemned: Criminal Origins - Cội nguồn Tội Ác 926310_20060316_screen007

  V?i vi?c ??t các màn c?n chi?n lên hàng
  ??u,game cung c?p cho b?n hàng lo?t các v? khí c?n chi?n khác nhau,t?
  nh?ng ?ng n??c b?ng s?t t?i các thanh g? nh? ra t? t?m ván,bên c?nh ?ó
  game còn cung c?p thêm m?t s? hàng ??c nh? nh?ng chi?c x?ng xúc
  cát,nh?ng chi?c búa to b? và ?áng s? h?n là chi?c rìu c?u ho? (Fire
  Axe) hay các t?m b?ng treo trong các nhà ga xe l?a…v..v…

  Vi?c l?a ch?n v? khí ?? c?n chi?n ??i
  v?i b?n c?ng r?t quan tr?ng do m?i v? khí ??u có 4 ch? s? ?? b?n d? s?
  d?ng m?i khi ??u tay “?ôi” hay tay “ba” ?ó kh? n?ng sát th??ng,t?c ??
  ra và ?? ?òn,t?m xa t?n công.??u tiên ph?i k? ??n là kh? n?ng sát
  th??ng c?a v? khí,các v? khí nh? g?y g? hay thanh s?t nh? th??ng không
  có kh? n?ng sát th??ng cao b?ng búa hay rìu,tuy nhiên t?c ?? ra ?òn và
  t?c ?? phòng th? c?a búa và rìu r?t ch?m và c? h?i ?? ?òn c?a ??i
  ph??ng sau khi b?n b? ph?n ?òn l?i là r?t th?p.T?i sao l?i nh? v?y ?
  B?i vì kho?ng th?i gian gi? v? khí lên ?? ?òn khi ??i ph??ng t?n công
  b?n ch? v?n v?n có … d??i 2 giây,chính ?i?u này b?n nên nhìn k? và tính
  toán th?i gian ?? ?? ?òn ?úng lúc và ph?n ?òn ?úng th?i ?i?m,n?u không
  b?n s? ph?i load game th??ng xuyên dù cho game có cung c?p các bình c?u
  th??ng trên ???ng ?i.

  ?? game có thêm m?t chút máu thám
  t?,game cung c?p m?t s? kho?nh kh?c b?n tìm d?u v?t và ch?p ?nh,g?i v?
  cho Rosa ?? truy tìm hành tung c?a tên sát th? ?ã ?? oan cho Thomas.N?u
  b?n ngh? r?ng ?i?u này ??n gi?n thì b?n ?ã l?m,vì khi không ch?u khó
  quan sát thì vi?c tìm ra nh?ng d?u v?t này là r?t khó kh?n do chúng
  th??ng r?t nh? bé.

  Condemned: Criminal Origins - Cội nguồn Tội Ác 926310_20060316_screen009

  ???c phát tri?n cho c? XB360 l?n PC nên
  không có gì ph?i phàn nàn v? ?? h?a c?a Condemned,các hi?u ?ng ánh sáng
  c?a game ???c th? hi?n r?t t?t.D??i ???ng h?m c?a tàu ?i?n t?ng tia
  sáng le lói t?o c?m giác r?n ng??i khi ti?n v? phía tr??c,t?ng chi?c
  bóng ?? dài theo ánh ?èn ch?t v?t qua làm b?n gi?t mình và r?i b?n m?i
  th? phào khi bi?t ?ó là mình ch? không ai khác,không ch? d?ng l?i ?
  ?ó,vi?c áp d?ng các ?o giác (Khá gi?ng F.E.A.R.) c?ng làm ng??i ch?i
  th?nh tho?ng l?i phát ho?ng và s?n gai ?c,d?ng tóc gáy.

  Không ch? hoàn h?o ? c?nh v?t,game c?ng
  ch?m chút t?i các nhân v?t trong game,b?n có th? nh?n th?y v? côn ?? và
  d? d?n t?i m?c ?áng s? c?a nh?ng k? ??ch trong game.H?u h?t b?n chúng
  ??u có nh?ng khuôn m?t b? c?a nát,s?t s?o sau m?t cu?c s?ng giang h?
  ?âm chém,v? khát máu ???c th? hi?n rõ trên khuôn m?t chúng khi?n b?n
  ph?i r?n ng??i.T? nh?ng tên tóc dài ph? m?t t?i nh?ng tên ??u tr?c g?y
  gò,t?t c? ??u ám ?nh khi b?n b??c ?i trong game vì chúng có th? xông ra
  t? b?t c? ch? nào.N?u máy b?n ?? kho?,hãy ?? Effect Shadow On ? ch? ??
  Medium,khi ?ó nh?ng k? thù ?n n?p s? mau chóng b? b?n phát hi?n do
  chúng n?p nh?ng l?i ?? l? bóng ra ngoài…

  Condemned: Criminal Origins - Cội nguồn Tội Ác 926310_20060411_screen029

  Âm thanh bi?u hi?n s? kinh d? tuy?t v?i
  h?n c? F.E.A.R.,t? nh?ng ti?ng nh? nh?t nh? th? hay âm thanh c?a ngo?i
  c?nh ??u khi?n b?n gi?t mình c?nh giác t? phía vì không bi?t k? thù
  ?ang ? ?âu,ti?ng v? khí ch?m t??ng,ch?m g? t?i ti?ng kêu ?au ??n khi b?
  dính ?òn,t?t c? g?n nh? không chê vào ?âu ???c.

  Không ???c xu?t s?c nh? F.E.A.R. nh?ng
  A.I c?a Condemned có nh?ng nét ??c ?áo riêng,lúc c?n chi?n chúng khá có
  “não” khi b? dính ?òn thì nhi?u tên vung v? khí ?áp tr? ngay nh? không
  c?n l?y nhi?u s?c ?? t?n công - ?i?u này làm b?n ?? r?t khó kh?n.Không
  ch? có v?y,chúng còn bi?t gi? v? ?ánh làm ng??i ch?i ph?i ?? h?t,khi
  nh?n th?y tình hình b?t l?i thì chúng b? ch?y và tìm v? khí m?nh h?n ??
  chi?n ??u.Bên c?nh ?ó,còn nhi?u tên c? n?p lì m?t ch?,??i ng??i ch?i ?i
  qua thi xông ra phang 1 ?òn tr?i giáng,nh? Vergil25 ?ã nói ? trên “N?u
  máy b?n ?? kho?,hãy ?? Effect Shadow On ? ch? ?? Medium” lúc ?y dù có
  n?p nh?ng cái bóng c?a h?n v?n ?? ra ?? b?n xác ??nh v? trí ??
  phòng.Tuy nhiên,th?nh tho?ng chúng c?ng “m?t ?oàn k?t” và quay ra
  “cho?ng nhau” khi chúng ra ?òn “nh?m” ??i t??ng,vi?c b?n c?n làm lúc
  này là ??ng xem và xông vào h??ng ?ng khi th?y c?n thi?t.

  Dù có ??u óc khá nh?ng A.I c?a
  Condemned c?ng khá “ngô nghê” khi chi?n ??u ? nh?ng khu v?c có ??a hình
  ph?c t?p,nhân c? h?i này b?n có th? tiêu di?t nh?ng tên kho? h?n nhi?u
  l?n mà không t?n nhi?u s?c.C?ng nh? F.E.A.R.,game b? l?i xác ch?t xuyên
  qua v?t th? (t??ng,bàn v..v..) trông r?t n?c c??i.

  Condemned: Criminal Origins - Cội nguồn Tội Ác 926310_20060316_screen012  Theo Minh Châu trên t?p chí TGVT :

  “M?t l?u ý nh? là trò ch?i s? t? ??ng l?u t?i các ?i?m check point tuy
  nhiên b?n nên ch? ??ng l?u m?t file riêng m?i khi mu?n t?m d?ng trò
  ch?i ?? phòng s? c? khi game có th? load c?nh sai ? l?n ch?i k? ti?p.
  ?ây là l?i truy xu?t khá ng?u nhiên mà b?n thân ng??i vi?t ?ã m?c ph?i.”

  Tuy nhiên,??i v?i b?n thân Vergil25 thì ch?a g?p tình tr?ng này bao gi?
  vì Vergil25 toàn QuickSave không hà,n?u có ch?i game này b?n hãy chú ý
  l?i Minh Châu ? phía trên nhé.

  N?u ?ã chán v?i F.E.A.R. hay Silent Hill,ho?c b?n ?ã cày nát Reisident
  Evil 4 trên GameCube ho?c PS2.Lúc này b?n ?ang c?n 1 game kinh d? ??
  ch?i trong khi ch? ??i các game ??nh s?p ra m?t,Condemned : Criminal
  Origins là l?a ch?n s? 1 cho b?n.

  C?u hình t?i thi?u:
  P4 1.7 GHZ+
  1GB RAM
  VGA 128MB h? tr? PS 2.0 tr? lên,Gef 6xxx ho?c Radeon X1xxx tr? lên.
  Download:
  Spoiler:


  hidden
  pass: [You must be registered and logged in to see this link.] ho?c shinn


   Current date/time is Mon 20 Jan 2020 - 7:58