World Games™World Games™️
No.1 - Gaming | Never Old One
- Connecting World Games -


Contact:
legendofkiller206@yahoo.com
  Việt Nam nổi bật với chức vô địch toàn đoàn WCG Asian 2009

  Share
  avatar
  zLp™
  [Founder] Người sáng lập
  [Founder] Người sáng lập

  Giới tính Giới tính : Male
  WG$ WG$ : 34390

  Bài viết Việt Nam nổi bật với chức vô địch toàn đoàn WCG Asian 2009

  Post by zLp™ on Wed 8 Jul 2009 - 20:52

  Ch?c vô ??ch 2 n?i dung thi ??u là DotA và Fifa 09 ?ã ??a eSport Vi?t Nam th?ng hoa và gây b?t ng? l?n trong khu v?c...

  Ngày
  6/7/2009 v?a qua t?i Singapore, ?oàn game th? Vi?t Nam ?ã gây ra c?n
  ??a ch?n khi ?o?t ch?c vô ??ch t?i hai game thi ??u DotA All-Stars và
  Fifa 09 sau khi ?ánh b?i 13 qu?c gia tham d? khác ??n t? châu Á nh? Hàn
  Qu?c, Trung Qu?c, Singapore, Malaysia, ?n ??, New Zealand, Úc… Theo sau
  ?oàn Vi?t Nam v?i 2 huy ch??ng vàng, ?oàn New Zealand x?p th? hai v?i
  chi?c huy ch??ng vàng còn l?i t? game Guitar Hero World Tour. M?t trong
  s? các game th? này s? ti?p t?c t?p luy?n ?? tranh tài v?i các nhà vô
  ??ch ??n t? các châu l?c khác t?i gi?i World Cyber Games Grand Finals,
  s? ???c t? ch?c t?i Thành ?ô, Trung Qu?c vào tháng 11/2009.

  “?ã
  t?ng vô ??ch các gi?i ??u tr?c tuy?n tr??c kia và ???c bi?t ??n nhi?u
  trên th? gi?i, chúng tôi r?t t? tin ?? có ???c chi?n th?ng t?i gi?i l?n
  này”, Bùi Ph??ng Th?o, ??i tr??ng c?a ??i DotA StarsBoba cho bi?t.
  “Chúng tôi ?ang h??ng v? Vòng chung k?t WCG Grand Finals t?i Thành ?ô,
  Trung Qu?c vào cu?i n?m nay và s? ch?ng t? th?c l?c m?nh m? c?a game
  th? Vi?t Nam”, Tô Trung Hi?u, nhà vô ??ch Fifa 09 t? hào phát bi?u. V?i
  chi?n th?ng này, ?oàn game Vi?t Nam g?m ??i game DotA All-Stars ?ã mang
  v? gi?i th??ng tr? giá 5.000SGD (kho?ng 65.000.000VND), gi?i th??ng cá
  nhân c?a game Fifa 09 tr? giá 1.000SGD (kho?ng 13.000.000VND) và chi?c
  CÚP vô ??ch toàn ?oàn cho Vi?t Nam.  Sau
  gi?i ??u, ông Herman Ng, Giám ??c ?i?u hành c?a Rapture Gaming, ??n v?
  t? ch?c gi?i nh?n ??nh: “Th?t là m?t b?t ng? thú v? khi ?oàn Vi?t Nam
  giành v? trí nh?t toàn ?oàn. ?ây s? là th?i ?i?m quan tr?ng ?? th? thao
  ?i?n t? t?i Vi?t Nam phát tri?n m?nh m? nh? các c??ng qu?c là Hàn Qu?c
  và Trung Qu?c. K?t qu? này c?ng cho th?y s? nghiêm túc c?a gi?i game
  th? t?i Vi?t Nam v? th? thao ?i?n t? ?? mang l?i thành công cho chính
  h? c?ng nh? thi ??u h?t mình vì màu c? s?c áo c?a qu?c gia.”

  N?m
  nay, WCG Asian Championship ???c t? ch?c cùng v?i The Games XPO 2009 và
  WCG Singapore National Finals v?i s? tham d? c?a kho?ng 1.500 game th?
  trong su?t 3 ngày thi ??u t?i Suntec t? ngày 3 ??n ngày 5/7/2009. Chu?i
  s? ki?n l?n này ?ã thu hút g?n 70.000 ng??i ??n tham quan và theo dõi.  ?? bi?t thêm thông tin v? gi?i ??u và ?oàn game th? Vi?t Nam, xin vui lòng liên h?: vietnam@rapturegaming.com


  Rapture
  Gaming: ??n v? t? ch?c gi?i là công ty ti?p th?, t? ch?c s? ki?n eSport
  hàng ??u khu v?c châu Á, có tr? s? chính t?i Singapore và các chi nhánh
  t?i Vi?t Nam c?ng nh? ?n ??. V?i h?n 5 n?m kinh nghi?m trong vi?c t?
  ch?c các gi?i ??u và các s? ki?n eSporst, Rapture Gaming luôn mong mu?n
  mang ??n nh?ng gi?i ??u có ch?t l??ng ?? góp ph?n chuyên nghi?p hóa Th?
  thao ?i?n t?.


  ?? bi?t thêm thông tin, xin vui lòng liên h?: vietnam@rapturegaming.com


   Current date/time is Wed 23 May 2018 - 20:04